Een Briljant Plan voor het Binnenlands Bestuur


Het debat over de fiscalisering van de zorgpremie heeft de plannen van de ploeg Rutte – Asscher voor het Binnenlands Bestuur wat naar de achtergrond gedrongen. Maar ze zijn er wel.
De plannen behelzen enerzijds bezuinigen op de centrale overheid door taken af te stoten naar de lagere overheden, terwijl anderzijds doe overheden door middel van een massale schaalvergroting efficiënter moeten gaan werken. Er wordt gesproken over vijf landsdelen en gemeenten met een optimale grootte van 100.000 inwoners.
Aangezien het nog niet duidelijk is welke taken worden gedecentraliseerd is het alvast duidelijk dat de schaalvergroting niet is gebaseerd op een functionele analyse, maar op grond van het dogma.: Groter=Beter.

En inderdaad, we hebben legio voorbeelden in Nederland in het openbare domein dat schaalvergroting een wezenlijke bijdrage heeft geleverd aan efficiency, transparantie en de band met de burger.

Automatiseringsprojecten bij de belastingdienst en de politie zijn immers een doorslaggevend succes geweest.
De schaal vergroting bij de scholen heeft geleid tot meer leraren voor de klas, minder overheadkosten, beter financieel beheer en merkbare kwaliteitsverbetering van het onderwijs.

Bij de woningcorporaties zien we hetzelfde beeld. Dank zij een sterk zelfregulerend vermogen van de corporatie bestuurders zijn de managementkosten in de hand gehouden en op grote schaal adequate woningen gebouwd voor degenen die daar voor in aanmerking komen.

In het binnenlands bestuur zijn tot slot vele fusies geweest en de vele evaluaties laten zien dat de doelstellingen zijn bereikt.

Het is dus een logische gedachte deze schaalvergroting door te zetten en zonder een functionele analyse af te wachten alvast daadkrachtig in te zetten op schaalvergroting. Het is geboden hiermee haast te maken voordat de burger er zich mee gaat bemoeien, want dat werkt vaak vertragend. Dit land wordt bestuurd door professionals en de bovenstaande ervaring leert dat ze dat goed doen met respect voor de belangen van de burger.
Kortom: Een Briljant Plan!